Pictures 1 Boston Store, Erie Pennsylvania

Boston Store, Erie Pennsylvania State Street streetscape (1996)
State Street streetscape (1996)

Boston Store, Erie Pennsylvania State Street (east) elevation (1996)
State Street (east) elevation (1996)

Boston Store, Erie Pennsylvania State Street (east) elevation (1996)
State Street (east) elevation (1996)

Boston Store, Erie Pennsylvania W. 8<sup>th</sup> Street (south) elevation. (1996)
W. 8th Street (south) elevation. (1996)

Boston Store, Erie Pennsylvania Peach Street (west) elevation (1996)
Peach Street (west) elevation (1996)

Boston Store, Erie Pennsylvania Peach Street (west) elevation (1996)
Peach Street (west) elevation (1996)