Pictures 2 Joseph Morse House (Stone House), Eaton Village New York

Joseph Morse House (Stone House), Eaton Village New York 1966, INTERIOR, KITCHEN FIREPLACE AND MANTEL.
1966, INTERIOR, KITCHEN FIREPLACE AND MANTEL.

Joseph Morse House (Stone House), Eaton Village New York 1966, INTERIOR, DETAIL OF IRON LATCH ON KITCHEN DOOR.
1966, INTERIOR, DETAIL OF IRON LATCH ON KITCHEN DOOR.

Joseph Morse House (Stone House), Eaton Village New York 1966, INTERIOR, ATTIC WITH ROOF FRAMING AND LINE OF EARLIER ROOF IN STONE WALL
1966, INTERIOR, ATTIC WITH ROOF FRAMING AND LINE OF EARLIER ROOF IN STONE WALL

Joseph Morse House (Stone House), Eaton Village New York 1966, INTERIOR DETAIL, ATTIC AND CHIMNEY.
1966, INTERIOR DETAIL, ATTIC AND CHIMNEY.