Pictures 7 Mount Washington Hotel, White Mountains, Bretton Woods New Hampshire

Mount Washington Hotel, White Mountains, Bretton Woods New Hampshire Roaring 20s Weekend
Roaring 20s Weekend

Mount Washington Hotel, White Mountains, Bretton Woods New Hampshire

Mount Washington Hotel, White Mountains, Bretton Woods New Hampshire Veranda
Veranda

Mount Washington Hotel, White Mountains, Bretton Woods New Hampshire Outdoor Pool
Outdoor Pool

Mount Washington Hotel, White Mountains, Bretton Woods New Hampshire Distant Aerial View
Distant Aerial View

Mount Washington Hotel, White Mountains, Bretton Woods New Hampshire The Mount Washington Hotel resort, and its reflection
The Mount Washington Hotel resort, and its reflection