Pictures 2 Mount Washington Hotel, White Mountains, Bretton Woods New Hampshire

Mount Washington Hotel, White Mountains, Bretton Woods New Hampshire

Mount Washington Hotel, White Mountains, Bretton Woods New Hampshire

Mount Washington Hotel, White Mountains, Bretton Woods New Hampshire 1978 Caretakers House
1978 Caretakers House

Mount Washington Hotel, White Mountains, Bretton Woods New Hampshire 1906 Mount Washington Hotel & Mount Washington
1906 Mount Washington Hotel & Mount Washington

Mount Washington Hotel, White Mountains, Bretton Woods New Hampshire 1900s Foundations of new hotel [Mount Washington Hotel] near Mount Pleasant House
1900s Foundations of new hotel [Mount Washington Hotel] near Mount Pleasant House

Mount Washington Hotel, White Mountains, Bretton Woods New Hampshire 1900s Foundations of new hotel [Mount Washington Hotel] near Mount Pleasant House
1900s Foundations of new hotel [Mount Washington Hotel] near Mount Pleasant House