Pictures 4 Carson House - Ingomar Club, Eureka California

Carson House - Ingomar Club, Eureka California October 1960 FIRST FLOOR PARLOR
October 1960 FIRST FLOOR PARLOR

Carson House - Ingomar Club, Eureka California October 1960 FIRST FLOOR LIVING ROOM
October 1960 FIRST FLOOR LIVING ROOM

Carson House - Ingomar Club, Eureka California October 1960 DINING ROOM
October 1960 DINING ROOM

Carson House - Ingomar Club, Eureka California October 1960 STAIRWAY AT SECOND FLOOR
October 1960 STAIRWAY AT SECOND FLOOR

Carson House - Ingomar Club, Eureka California October 1960 SECOND FLOOR HALL AND STAIR HALL
October 1960 SECOND FLOOR HALL AND STAIR HALL

Carson House - Ingomar Club, Eureka California October 1960 SECOND FLOOR HALL (Looking East)
October 1960 SECOND FLOOR HALL (Looking East)